Warning: Parameter 2 to modChrome_artnostyle() expected to be a reference, value given in /powiatmalbork/templates/pow1/html/modules.php on line 36

Warning: Parameter 3 to modChrome_artnostyle() expected to be a reference, value given in /powiatmalbork/templates/pow1/html/modules.php on line 36
baner14.jpg


Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /powiatmalbork/templates/pow1/functions.php on line 205

ZAPYTANIE CENOWE

Na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy i adaptacji pomieszczenia na potrzeby Pracowni Diagnostyki Samochodowej w budynku Centrum Edukacji Zawodowej ul. Gen. De Gaulle’a 75 w Malborku. ”

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000.00 euro.

I. Zamawiający:

   POWIAT MALBORSKI
   PL. SŁOWIAŃSKI 17
   82-200 MALBORK
   Tel : 55 - 646-04-00
   55 646 04 74
   starostwo@powiat.malbork.pl

 

II. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę i adaptację pomieszczenia na potrzeby Pracowni Diagnostyki Samochodowej w budynku Centrum Edukacji Zawodowej w Malborku przy ul. Gen. De Gaulle’a 75, zgodnie z przepisami wynikającymi z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane, rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie , rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i form projektu budowlanego, rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów oraz pozostałymi przepisami techniczno – budowlanymi, Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej.

2. Wielobranżowa dokumentacja projektowo - kosztorysowa powinna zawierać następujące elementy:
- opracowanie projektu budowlanego w branżach : architektonicznej, konstrukcyjnej,
instalacji sanitarnej i elektrycznej
- uzyskanie w imieniu inwestora niezbędnych opinii i uzgodnień
- opracowanie kompletnych przedmiarów robót
- opracowanie kompletnych kosztorysów inwestorskich
- opracowanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
- uzgodnienie koncepcji projektu z Zamawiającym

Zaleca się aby Wykonawca dokumentacji dokonał wizji lokalnej w celu uwzględnienia wszystkich uwarunkowań mających wpływ na kształtowanie ceny oferty oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

Zakres zamówienia obejmuje także zapewnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji ( udzielenie Zamawiającemu odpowiedzi i wyjaśnień dotyczących dokumentacji projektowej w razie wniesienia zapytania na etapie postępowania przetargowego , uzupełnienie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnienie wykonawcy robót budowlanych ewentualnych wątpliwości powstałych w trakcie realizacji tych robót ).

 

III. Do Zamawiającego należy uzyskanie decyzja o pozwolenie na budowę.

 

IV. Termin realizacji zamówienia: do 22.04.2016 r.

 

V. Sposób , miejsce i termin składania ofert.

1. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej
2. Ofertę należy złożyć w Starostwie Powiatowym, Pl. Słowiański 17, 82-200 Malbork, pokój nr 24 (sekretariat), do dnia 29.03.2016 r., do godz. 11:00.
Oferty , które wpłyną po wyznaczonym terminie składania ofert nie będą brane pod uwagę.
Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i przedłożeniem ofert ponosi Wykonawca niezależnie od wyniku postępowania ofertowego.

 

VI. Miejsce i termin otwarcia ofert.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.03.2016 r., o godz. 11:15 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 22.

 

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu

1. Wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować osobami posiadającymi uprawnienia budowlane niezbędne do realizacji zamówienia.
2. Każdy wykonawca może złożyć w niniejszym zapytaniu ofertowym tylko jedną ofertę własną na całość realizacji zadania. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani ofert wariantowych .

 

VIII. Sposób wyboru oferty

Zamawiający dokona wyboru oferty biorąc pod uwagę następujące kryteria: najniższa cena

Cena–100%

 

IX . Osoba upoważniona do kontaktu z oferentami.

Agnieszka Skrzypek – Wydział Rozwoju Powiatu, Infrastruktury i Inwestycji, telefon nr
55-646-04-74, mail: a.skrzypek@powiat.malbork.pl

 

X. Zamówienie zostało upublicznione poprzez umieszczenie na stronie internetowej w biuletynie informacji publicznej Zamawiającego.

 

XI. Istotne postanowienia

Umowa z Wykonawcą, którego oferta okaże się najkorzystniejsza zostanie podpisana
w dniu 29.03.2016r.

 

XII. Załączniki

1. Wzór formularza ofertowego – zał. Nr 1
2. Wzór umowy – zał. Nr 2
3. Rysunek poglądowy pomieszczenia – zał. Nr 3

Starostwo Powiatowe w Malborku

Plac Słowiański 17, 82-200 Malbork, tel. 55 646 04 00, fax 55 272 34 62