Warning: Parameter 2 to modChrome_artnostyle() expected to be a reference, value given in /powiatmalbork/templates/pow1/html/modules.php on line 36

Warning: Parameter 3 to modChrome_artnostyle() expected to be a reference, value given in /powiatmalbork/templates/pow1/html/modules.php on line 36
baner12.jpg


Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /powiatmalbork/templates/pow1/functions.php on line 205

ZAPYTANIE CENOWE

I. Nazwa i adres Zamawiającego :

  POWIAT MALBORSKI
  PL. SŁOWIAŃSKI 17
  82-200 MALBORK
  Tel : 55 - 646-04-00
  55 - 646 04 74
  starostwo@powiat.malbork.pl

II. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w trybie zaproszenia do składania ofert.

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000.00 euro.

III. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zapytania jest wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego dla zadania polegającego na modernizacji sieci komputerowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 przy Al. Wojska Polskiego 502 w Malborku w zakresie jak niżej.

 

IV. Szczegółowy opis wykonania prac .

1. Wymiana istniejących poziomych linii okablowania strukturalnego w budynku
na ekranowane z wykorzystaniem komponentów nie gorszych niż kat. 6A (klasa EA okablowania).
2. Wykonanie nowych linii okablowania strukturalnego o parametrach jak w pkt. 1 wraz z dedykowaną instalacją zasilającą do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego. Przyjmuje się wykonanie zestawów gniazd 2x RJ-45 + 2x 230V.
3. Wykonanie nowych linii okablowania poziomego na potrzeby punktów dostępowych sieci Wi-Fi w budynku Szkoły. Dla każdego punktu Wi-Fi przyjmuje się 2 linie okablowania.
4. Wymiana (lub wykonanie nowych) pionowych linii okablowania strukturalnego o parametrach jak w pkt. 1 pomiędzy Głównym Punktem Dystrybucyjnym (GPD) a Pośrednimi Punktami Dystrybucyjnymi (PPD). Przyjmuje się wykonanie 4 linii okablowania do każdej szafy.
5. Wymiana (lub dostawa nowych) urządzeń aktywnych sieci komputerowej:
a. zintegrowana brama zabezpieczająca z routerem wyposażona w funkcje ochrony takie jak: firewall, antywirus, filtrowanie treści, kontrola aplikacji, zarządzanie pasmem,
b. przełączniki sieciowe zarządzalne z portami 1 Gb/s umożliwiające podział sieci na wirtualne podsieci (VLAN),
c. punkty dostępowe sieci bezprzewodowej z oprogramowaniem do zarządzania siecią, zasilane w standardzie PoE/PoE+,
d. przełączniki sieciowe zarządzalne z portami 1 Gb/s umożliwiające podział sieci na wirtualne podsieci (VLAN) wyposażone w porty PoE/PoE+ na potrzeby punktów dostępowych Wi-Fi,
e. serwer pośredniczący (proxy) umożliwiający odciążenie łącza internetowego przy wielokrotnym pobieraniu tych samych zasobów.
Zakres zamówienia obejmuje również:
1. Program funkcjonalno – użytkowy powinien zawierać szacunkowe zestawienie kosztów inwestycji
2. Wykonawca w trakcie prac projektowych jest zobowiązany do informowania Zamawiającego o stopniu zaawansowania prac oraz proponowanych rozwiązaniach projektowych
3. Dokumentacja wymaga uzgodnienia z inwestorem we wszystkich fazach projektowania
4. Projektowane technologie , urządzenia oraz materiały winny być dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane.
5. Dokumentacja projektowa nie może zawierać nazw własnych urządzeń bądź materiałów. Opisywanie proponowanych materiałów i urządzeń może odbywać się za pomocą parametrów technicznych, tzn. bez podawania ich nazw.
Program musi być wykonany zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2004 r. Nr 202 poz. 2072 z późn. zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2004 r. Nr 130 poz. 1389).

Zamawiający otrzyma od Projektanta :
- Program Funkcjonalno Użytkowy w 5 egzemplarzach w wersji oryginalnej papierowej
oraz 2 wersje elektroniczne na płycie CD

Zaleca się aby Wykonawca programu dokonał wizji lokalnej w celu uwzględnienia wszystkich uwarunkowań mających wpływ na kształtowanie ceny oferty oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

Zakres zamówienia obejmuje także zapewnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji ( udzielenie Zamawiającemu odpowiedzi i wyjaśnień dotyczących dokumentacji projektowej w razie wniesienia zapytania na etapie postępowania przetargowego , uzupełnienie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnienie wykonawcy robót budowlanych – instalacyjnych ewentualnych wątpliwości powstałych w trakcie realizacji tych robót ).

V. Termin realizacji zamówienia: do 29.04.2016 r.

VI. Sposób , miejsce i termin składania ofert.

1. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej .
2. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i trwale zamkniętej kopercie. Na kopercie należy umieścić nazwę ( firmę) i adres Wykonawcy ewentualnie pieczęć oraz następujące informacje:

POWIAT MALBORSKI
PL. SŁOWIAŃSKI 17
82-200 MALBORK

Oferta na : wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego dla zadania polegającego na modernizacji sieci komputerowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 przy Al. Wojska Polskiego 502 w Malborku.
Nie otwierać przed 13.04.2016 godz. 09.15

3. Ofertę należy złożyć w Starostwie Powiatowym, Pl. Słowiański 17, 82-200 Malbork, pokój nr 24 (sekretariat), do dnia 13.04.2016 r., do godz. 09:00.
Oferty , które wpłyną po wyznaczonym terminie składania ofert nie będą brane pod uwagę.
Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i przedłożeniem ofert ponosi Wykonawca niezależnie od wyniku postępowania ofertowego.

VII. Miejsce i termin otwarcia ofert.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.04.2016 r., o godz. 09:15 w siedzibie Zamawiającego,
pokój nr 227.

VIII. Opis warunków udziału w postępowaniu

1. Wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować osobami posiadającymi uprawnienia niezbędne do realizacji zamówienia.
2. Każdy wykonawca może złożyć w niniejszym zapytaniu ofertowym tylko jedną ofertę własną na całość realizacji zadania. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani ofert wariantowych .

IX. Sposób wyboru oferty

Zamawiający dokona wyboru oferty biorąc pod uwagę następujące kryteria: najniższa cena

Cena–100%

X . Informacja o sposobie porozumiewania się z Zamawiającym..

Wszelką pisemną korespondencję do Zamawiającego , związaną z niniejszym
postępowaniem należy kierować na adres : Starostwo Powiatowe , Pl. Słowiański 17,
82- 200 Malbork lub drogą elektroniczną na adres : a.skrzypek@powiat.malbork.pl

Do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający upoważnia :
Agnieszka Skrzypek – Wydział Rozwoju Powiatu, Infrastruktury i Inwestycji, telefon nr
55-646-04-74, mail: a.skrzypek@powiat.malbork.pl

XI. Zamówienie zostało upublicznione poprzez umieszczenie na stronie internetowej w biuletynie informacji publicznej Zamawiającego.

XII. Informacje dodatkowe

Informujemy, że zaproponowane ceny będą porównane z innymi ofertami. Z firmą , która
przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa.

XIII. Załączniki

1. Wzór formularza ofertowego – zał. Nr 1

 

Zapytanie cenowe

Starostwo Powiatowe w Malborku

Plac Słowiański 17, 82-200 Malbork, tel. 55 646 04 00, fax 55 272 34 62