Warning: Parameter 2 to modChrome_artnostyle() expected to be a reference, value given in /powiatmalbork/templates/pow1/html/modules.php on line 36

Warning: Parameter 3 to modChrome_artnostyle() expected to be a reference, value given in /powiatmalbork/templates/pow1/html/modules.php on line 36
baner19.jpg


Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /powiatmalbork/templates/pow1/functions.php on line 205

ZAPROSZENIE

do złożenia propozycji cenowej na

„Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej   przebudowy i adaptacji pomieszczeń w budynku przy ul. Pl. Słowiański nr 6 w Malborku ”

 

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 19 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro

 

 

 1. I.ZAMAWIAJĄCY :

 

POWIAT MALBORSKI

PL. SŁOWIAŃSKI 17

82-200 MALBORK

Tel : 55 - 646-04-00

       55 - 646 04 74

starostwo@powiat.malbork.pl

 1. II.Opis przedmiotu zamówienia:
 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo kosztorysowej dla przebudowy i adaptacji pomieszczeń na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Malborku, zgodnie z przepisami wynikającymi z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane ( jednolity tekst Dz. U. Nr 156, poz. 1118 z 2006 r. , z późniejszymi zmianami, rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późniejszymi zamianami), rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i form projektu budowlanego ( jednolity tekst Dz. U. Nr 120, poz. 1133 z 2003 r. , z późniejszymi zmianami ) oraz pozostałymi przepisami techniczno – budowlanymi , Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej.
 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia :

           Wielobranżowa dokumentacja projektowo - kosztorysowa powinna zawierać    

           następujące elementy:

           - opracowanie projektu budowlanego w branżach : architektonicznej, konstrukcyjnej,    

           instalacji sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej tj. telefoniczna, sieć komputerowa,  

           instalacja alarmowa, sygnalizacji pożaru,

           - uzyskanie wytycznych konserwatorskich

          - uzyskanie w imieniu inwestora niezbędnych opinii i uzgodnień

           - opracowanie kompletnych przedmiarów robót

           - opracowanie kompletnych kosztorysów inwestorskich

           - opracowanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót

           - uzgodnienie koncepcji projektu z Zamawiającym

 1. Zaleca się aby Wykonawca dokumentacji dokonał wizji lokalnej w celu uwzględnienia wszystkich uwarunkowań mających       istotny wpływ na kształtowanie ceny oferty oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.
 2. Wykonawca na bieżąco będzie informował Zamawiającego o przebiegu wykonywanych prac projektowych.
 3. Zakres zamówienia obejmuje także zapewnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji ( udzielanie Zamawiającemu odpowiedzi i wyjaśnień dotyczących dokumentacji projektowej w razie wniesienia zapytania na etapie postępowania przetargowego, uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnienie wykonawcy robót budowlanych ewentualnych wątpliwości powstałych w trakcie realizacji robót)
 4. Do Zamawiającego należy uzyskanie decyzja o pozwolenie na budowę
 1. III.Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej

- propozycja cenowa złożona w nieprzezroczystej kopercie,

- na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego oraz opis : propozycja cenowa na

zadanie pod nazwą:

„Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej   przebudowy i adaptacji pomieszczeń w budynku przy ul. Pl. Słowiański nr 6 w Malborku ”

- podane ceny mają być wyrażone cyfrowo i słownie,

- cena ma obejmować całość zamówienia.

- wszelkie koszty związane ze sporządzeniem i przedłożeniem oferty ponosi Wykonawca  

niezależnie do wyniku postępowania ofertowego.

- każdy wykonawca może złożyć w niniejszym zapytaniu ofertowym tylko jedną ofertę własną na    

całość realizacji zamówienia. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani wariantowych.

 1. IV.Termin realizacji zamówienia: do 20.06.2016 r.
 1. V.Przy wyborze propozycji do realizacji Zamawiający będzie się kierował kryterium:

           Cena–100%

 1. VI.Propozycja ma zawierać następujące dokumenty:

- formularz propozycji cenowej,

- wypełniony i zaparafowany wzór umowy

 1. VII. Miejsce i termin złożenia zamówienia.

Propozycję cenową należy złożyć w Starostwie Powiatowym, Pl. Słowiański 17, 82-200 Malbork, pokój nr 24 (sekretariat), do dnia 14.04.2016 r., do godz. 10:00.

 1. VIII.Miejsce i termin otwarcia propozycji cenowej

Otwarcie propozycji cenowej nastąpi w dniu 14.04.2016 r., o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 228.

 1. IX.Osoba upoważniona do kontaktu z oferentami.

Agnieszka Skrzypek – Wydział Rozwoju Powiatu, Infrastruktury i Inwestycji, telefon nr 55-646 - 04-74, mail: a.skrzypek@powiat.malbork.pl

 1. X.Istotne postanowienia

Umowa z Wykonawcą, którego oferta okaże się najkorzystniejsza zostanie podpisana
w dniu 15.04.2016r.

 1. XI.Zamówienie zostało upublicznione poprzez umieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego.

………………………………………….

Podpis Zamawiającego

Załączniki:

1. Formularz propozycji cenowej

2. Wzór umowy

3. Rzuty orientacyjne: piwnica

3. Rzuty orientacyjne: parter

3. Rzuty orientacyjne: I. piętro

 

Zaproszenie do oferty

Starostwo Powiatowe w Malborku

Plac Słowiański 17, 82-200 Malbork, tel. 55 646 04 00, fax 55 272 34 62