Warning: Parameter 2 to modChrome_artnostyle() expected to be a reference, value given in /powiatmalbork/templates/pow1/html/modules.php on line 36

Warning: Parameter 3 to modChrome_artnostyle() expected to be a reference, value given in /powiatmalbork/templates/pow1/html/modules.php on line 36
baner8.jpg


Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /powiatmalbork/templates/pow1/functions.php on line 205

ZAPROSZENIE
do złożenia propozycji cenowej na: Pełnienie funkcji Wielobranżowego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania „Rozbudowa Zespołu Szkół Katolickich im. Św Jana Pawła II w Malborku przy ul. Reymonta 24„

Etap I – budowa Sali sportowej wraz z łącznikiem prowadzącym do szkoły

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 19 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro

I. ZAMAWIAJĄCY :

POWIAT MALBORSKI
PL. SŁOWIAŃSKI 17
82-200 MALBORK
Tel : 55 - 646-04-00
55 - 646 04 74
starostwo@powiat.malbork.pl

II. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zapytania jest pełnienie funkcji Wielobranżowego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego .

2. Wielobranżowy Inspektor Nadzoru musi dysponować zespołem Inspektorów do nadzorowania prac prowadzonych na przedmiotowym zadaniu w branżach:
- konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń
- sanitarnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń
- instalacji w zakresie sieci , instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznej bez ograniczeń

3. Na zakres przedmiotu zamówienia składają się m.in. :

1.) Budowa budynku sali sportowej wraz z łącznikiem prowadzącym do szkoły z instalacjami wewnętrznymi : wod-kan, c.o., telefoniczną, elektryczną, wentylacyjną ,
2.) Budowa instalacji doziemnych:
- wodociągowej,
- kanalizacji sanitarnej,
- kanalizacji deszczowej,
- centralnego ogrzewania,
3.) Budowa instalacji elektroenergetycznej,
4.) Odtworzenie powierzchni utwardzonych , trawnika w obrębie nowo wybudowanego obiektu, opaski wokół budynku,
5.) Badaniem stopnia zagęszczenia zasypek wykopów i warstw konstrukcyjnych wraz z zatwierdzeniem odpowiednich protokołów,
6.) Sprawdzanie, rozliczanie wykonanych robót i zatwierdzanie protokołów odbioru elementów robót.
7.) Udział w naradach koordynacyjnych na budowie przynajmniej raz w tygodniu ,
8.) Udział w rozliczeniu inwestycji i nadzór nad przygotowaniem dokumentacji powykonawczej i odbiorowej,
9.) Udział w przeglądach gwarancyjnych w okresie gwarancyjnym na roboty budowlane w okresie 5 lat od dnia odbioru,

Szczegółowy zakres nadzoru wielobranżowego został określony we wzorze umowy.

III Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków
1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.
2) posiadania wiedzy i doświadczenia,
Wymagane jest wykazanie przez wykonawcę realizacji co najmniej 1 usługi polegającej na nadzorowaniu robót budowlanych o zakresie robót odpowiadającym przedmiotowi zamówienia tj.: nad budową, przebudową, remontem budynku lub obiektu budowlanego wraz z infrastrukturą towarzyszącą (roboty wod-kan, c.o , wentylacyjne, instalacją doziemną wodno – kanalizacyjną , c.o. , instalacją elektroenergetyczną ) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia,
Wymagane jest dysponowanie przez wykonawcę zespołem Inspektorów do
nadzorowania prac prowadzonych na przedmiotowym zadaniu w branżach:
- konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń
- sanitarnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń
- instalacji w zakresie sieci , instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznej
bez ograniczeń

2.Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

3. Warunki oraz opis sposobu dokonania oceny ich spełnienia mają na celu weryfikowanie zdolności wykonawcy do należytego wykonania niniejszego zamówienia. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu.

4 Zamawiający informuje, że została wybrana firma na wykonawstwo przedmiotowego zadania pn. „Rozbudowa Zespołu Szkół Katolickich im. Św. Jana Pawła II w Malborku przy ul. Reymonta 24”, informacja zamieszczona jest na stronie internetowej Starostwa Powiatowego – zakładka Zamówienia Publiczne. Kwota za jaką będzie realizowane zamówienie wynosi 949.483,42 zł brutto.

Planowany termin zakończenia całości robót w wykonawstwie 31.10.2016 roku

VI. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej

- propozycja cenowa złożona w nieprzezroczystej kopercie,
- na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego :

Powiat Malborski ,
Pl. Słowiański 17,
82-200 Malbork
oraz opis : propozycja cenowa na zadanie pod nazwą:

Pełnienie funkcji Wielobranżowego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania „Rozbudowa Zespołu Szkół Katolickich im. Św Jana Pawła II
w Malborku przy ul. Reymonta 24 ”
Etap I – budowa Sali sportowej wraz z łącznikiem prowadzącym do szkoły

- podane ceny mają być wyrażone cyfrowo i słownie,
- cena ma obejmować całość zamówienia.

III. Przy wyborze propozycji cenowej do realizacji Zamawiający będzie się kierował kryterium:

Cena – 100%

IV. Na propozycję cenową składają się następujące dokumenty niezbędne do weryfikacji oferty:

1. Formularz propozycji cenowej.
2. Wykaz wykonanych usług wraz z poświadczeniami
3. Oświadczenie , że osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia.
4. Wykaz osób , które będą uczestniczyć wykonaniu zamówienia z załączeniem kopi uprawnień i aktualnych zaświadczeń o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.
5. Wypełniony i zaparafowany wzór umowy.

V. Miejsce i termin złożenia oferty .

Propozycję cenową należy złożyć w Starostwie Powiatowym, Pl. Słowiański 17, 82-200 Malbork, pokój nr 24 (sekretariat), do dnia 18.05.2016 r., do godz. 10:00.

VI. Miejsce i termin otwarcia propozycji cenowej

Otwarcie propozycji cenowej nastąpi w dniu 18.05.2016r. , o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 228.

VII. Osoba upoważniona do kontaktu z oferentami.

Agnieszka Skrzypek – Wydział Rozwoju Powiatu, Infrastruktury i Inwestycji, telefon nr 55-646 - 04-74, mail: a.skrzypek@powiat.malbork.pl

VIII. Istotne postanowienia

1. Zamawiający informuje, że teren na, którym ma być prowadzona inwestycja jest pod obserwacją archeologiczną . Nadzór archeologiczny leży po stronie Zamawiającego.
2. Z Wykonawcą, którego oferta okaże się najkorzystniejsza zostanie podpisana umowa w dniu 19.06.2016r.

………………………………………….

Podpis Zamawiającego

Załączniki:
1. Formularz propozycji cenowej.
2. Wykaz wykonanych usług.
3. Oświadczenie , że osoby , które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia.
4. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia.
5. Wzór umowy.

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej (podpisany pdf).

 

Protokół z otwarcia ofert:

Loading...

Starostwo Powiatowe w Malborku

Plac Słowiański 17, 82-200 Malbork, tel. 55 646 04 00, fax 55 272 34 62